Додаток  

до Закону України
"Про засади запобігання і протидіїкорупції"

  від 7 квітня 2011 року
№ 3206

                                         ДЕКЛАРАЦІЯ

 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру 

                                                   за 2016 рік

Розділ І. Загальнівідомості

 

1.

Овсянік Анна Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків/серія та номер паспорта громадянинаУкраїни -декларанта)

 

2.

Місцепроживання:

 

 

 

 

26240 Кіровоградська область, Маловисківський район, с.Мар’янівка , вул. Комарова буд.5

 

 

 

 

 

 

 

(поштовийіндекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

 

 

3.

Посада

секретар  Мар’янівської сільської ради  Маловисківського району, Кіровоградськоїобласті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Члени сім’ї декларанта:

 

 

 

Ступіньзв’язку

Прізвище, ініціали

Реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків/ серія   та номер паспорта громадянинаУкраїни

 

 

 1.

чоловік

Овсянік В.С.

2801723013 ЕА182528

 

 

2. 

 донька

 Овсянік В.В.

 3725403765

 

 

3. 

 син

 Овсянік С.В.

 І-ОЛ113501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Відомостіпро доходи

 

 

А. Одержані (нараховані) з усіхджерел в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелікдоходів

Сума одержаного (нарахованого) доходу

 

 

 

декларанта

членів сім’ї

 

 

5.

 Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 

53351

60720

 

 

6.

  Дохід від надання майна в оренду

 

9777 

 

 

 

7.

дохідвідвикладацької, наукової і творчоїдіяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у ційпозиції доходи)

 

 

8.

авторськавинагорода, інші доходи відреалізаціїмайнових прав інтелектуальноївласності

-

-

 

9.

дивіденди, проценти

-

-

 

10.

матеріальнадопомога

-

-

 

11.

дарунки, призи, виграші

-

-

 

12.

допомога по безробіттю

-

-

 

13.

аліменти

-

-

 

14.

спадщина

-

-

 

15.

страховівиплати, страховівідшкодування, викупнісуми та пенсійнівиплати, щосплачені декларанту за договором страхування, недержавногопенсійногозабезпечення та пенсійного вкладу

-

-

 

16.

дохідвідвідчуженнярухомого та нерухомого майна

-

-

 

17.

дохідвідпровадженняпідприємницької та незалежноїпрофесійноїдіяльності

-

-

 

18.

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

-

-

 

19.

дохід від передачі в оренду (строковеволодіння та/абокористування) майна

-

9777

 

20.

іншівидидоходів (не зазначені у позиціях 6–19)

-

-

 

 

 

 

Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

 

 

 

Назвакраїни

Розмір доходу

 

 

 

в іноземнійвалюті

перерахованого у гривні

 

 

21.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

 

 

 

Назвакраїни

Розмір доходу

 

 

 

в іноземнійвалюті

перерахованого у гривні

 

22.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

Розділ ІІІ. Відомості про нерухомемайно

 

 

А. Майно, щоперебуває у власності, в орендічи наіншомуправікористування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

 

 

Перелікоб’єктів

Місцезнаходженняоб’єкта (країна, адреса)

Загальнаплоща   (кв. м)

Сума витрат (грн) на

 

придбання у власність

орендучи  наінше право користування

 

23.

Земельніділянки

Кіровоградська обл.. Маловисківський р-н с. Мар’янівка

1200

-

-

 

Кіровоградська обл.. Маловисківський р-н с. Мар’янівка

15000

-

-

 

-

-

-

-

 

24.

Житловібудинки

Кіровоградська обл.. Маловисківський р-н с. Мар’янівкавул Комарова буд.5

 

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

25.

Квартири

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

26.

Садовий (дачний) будинок

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

27.

Гаражі

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

28.

Іншенерухомемайно

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Майно, щоперебуває у власності, в орендічи наіншомуправікористування                            членівсім’ї декларанта

 

 

Перелікоб’єктів

Місцезнаходженняоб’єкта (країна, адреса)

Загальнаплоща (кв. м)

 

29.

Земельніділянки

Кіровоградська обл.. Маловисківський р-н с. Мар’янівка

480000

 

 

 

 

 

 

 

30.

Житловібудинки

 

 

 

 

 

 

-

-

 

31.

Квартири

-

-

 

-

-

 

-

-

 

32.

Садовий (дачний) будинок

-

-

 

-

-

 

-

-

 

33.

Гаражі

-

-

 

-

-

 

-

-

 

34.

Іншенерухомемайно

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортнізасоби

 

 

А. Транспортнізасоби, щоперебувають у власності, в орендічи наіншомуправікористування декларанта, та витрати декларанта на їхпридбання (користування)

 

 

Перелік  транспортнихзасобів

Марка/модель  (об’ємциліндрівдвигуна, куб. см, потужністьдвигуна, кВт, довжина, см)

Ріквипуску

Сума витрат (грн) на

 

придбання   у власність

орендучи   наінше право користування

 

 

35.

Автомобілілегкові

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

36.

Автомобілівантажні (спеціальні)

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

37.

Воднізасоби

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

38.

Повітряні судна

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

39.

Іншізасоби

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Транспортнізасоби, щоперебувають у власності, в орендічи наіншомуправікористуваннячленівсім’ї декларанта

 

 

Переліктранспортнихзасобів

Марка/модель                                                                                          (об’ємциліндрівдвигуна, куб. см,                                                  потужністьдвигуна, кВт, довжина, см)

Ріквипуску

 

40.

Автомобілілегкові

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

41.

Автомобілівантажні (спеціальні)

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

42.

Воднізасоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

43.

Повітряні судна

-

-

 

-

-

 

-

-

 

44.

Іншізасоби

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Відомості про вкладиу банках, цінніпапери та іншіактиви

 

А. Вклади у банках, цінніпапери та іншіактиви, щоперебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

45.

Сума коштів на рахункаху банках та іншихфінансовихустановах, у т. ч.:

-

-

 

46.

вкладених у звітномуроці

-

-

 

47.

Номінальнавартістьціннихпаперів, у т. ч.:

-

-

 

48.

придбаних у звітномуроці

-

-

 

49.

Розмірвнесків до статутного (складеного) капіталутовариства, підприємства, організації, у т. ч.:

-

-

 

50.

внесених у звітномуроці

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Вклади у банках, цінніпапери та іншіактиви, щоперебувають у власності                                     членівсім’ї декларанта (грн)

 

 

Перелік

Усього

у тому числі за кордоном

 

51.

Сума коштів на рахункаху банках та іншихфінансовихустановах

-

-

 

52.

Номінальнавартістьціннихпаперів

-

-

 

53.

Розмірвнесків до статутного (складеного) капіталутовариства, підприємства, організації

-

-

 

 

 

 

 

             

 

Розділ VІ. Відомості про фінансовізобов’язання

 

А. Фінансовізобов’язання декларанта та іншійоговитрати (грн)

 

 

Перелікфінансовихзобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

54.

Добровільнестрахування

-

-

 

55.

Недержавнепенсійнезабезпечення

-

-

 

56.

Утриманнязазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

57.

Погашенняосновноїсумипозики (кредиту)

-

-

 

58.

Погашеннясумипроцентів за позикою (кредитом)

-

-

 

59.

Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати

-

-

 

 

 

 

 

 

Б. Фінансовізобов’язаннячленівсім’ї декларанта (грн)

 

 

Перелікфінансовихзобов’язань

Усього

у тому числі за кордоном

 

60.

Добровільнестрахування

-

-

 

61.

Недержавнепенсійнезабезпечення

-

-

 

62.

Утриманнязазначеного у розділах ІІІ–V майна

-

-

 

63.

Погашенняосновноїсумипозики (кредиту)

-

-

 

64.

Погашеннясумипроцентів за позикою (кредитом)

-

-

 

 

 

 

 

           

Засвідчуюправильністьзазначених у ційДеклараціївідомостей

 

 

 

 

 

 

30

березня

20

17

р.

 

(підпис)